Vedtægter


§  1  Legatets navn
PAX logens humanitære legat.

§  2Hjemsted
Hillerød kommune.

§  3Formål
Legatets formål er at støtte opgaver, der fremgår af befalingen i Storlogens segl. Formålet tilgodeses ved donationer, som har en størrelse, der må betragtes som værende for store for logens øvrige humanitære arbejde.
Der doneres inden for samme område, som før amternes nedlæggelse i år 2006 omfattede Frederiksborg Amt, jf. bilag 1.
Donationer gives til humanitære, kulturelle, sociale eller uddannelsesmæssige formål.

§  4Aktiver og egenkapital ved legatets stiftelse
Legatets egenkapital er tilvejebragt ved bidrag, gaver og arrangementer, som er administreret af ”Fællesudvalget for Humanitært arbejde” ved broderloge nr. 55 PAX i Hillerød. Aktiver og egenkapital ved stiftelsen fremkommer således:
                                                                  
  Indestående i Danske Bankkr.256,-
  Værdipapirerkr.229.065,-
  Tilgodehavenderkr.24.400,-
  Egenkapitalkr.253.720,-

Legatets formue er i forbindelse med stiftelsen opdelt i bunden og disponibel kapital.
                                                                  
  Bunden kapitalkr.250.000,-
  Disponibel kapitalkr.3.720,-

§  5Særlige rettigheder eller fordele.
Der tillægges ikke stiftere eller andre særlige fordele.

§  6Deltagere i legatets humanitære arbejde.
Legatet stiftes af Odd Fellow broderloge nr. 55 PAX.
I forbindelse med legatets stiftelse nedlægges Fællesudvalget og alle midler indgår i legatets egenkapital ved stiftelsen - jf. § 4.
Under forudsætning af at broderloge nr. 55 PAX enstemmigt godkender det, kan Odd Fellow loger inden for det område, der før amternes nedlæggelse i år 2006 omfattede Frederiksborg Amt, jf. bilag 1, optages i det fælles humanitære arbejde.
Udmeldelse af legatet skal ske skriftligt til legatets bestyrelse, med et års varsel til udløbet af et regnskabsår.

§  7Midler til legatets arbejde
Midlerne til legatets arbejde tilvejebringes på følgende måde:
1.Ved en årlig indbetaling fra logen svarende til antal medlemmer pr. 31. december i foregående år. Indbetalingen der for tiden udgør et beløb stort kr. 120 pr. ordensmedlem, indbetales af logen til legatet den efterfølgende 1. april. Bidraget fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af logens budget.
2.Ved renter og afkast af legatets midler.
3.Ved overskud fra arrangementer, tilrettelagt og gennemført af legatet.
4.Ved arv/gaver. Midlerne overføres til bundne midler medmindre donator har bestemt, at disse skal anvendes til legatets formål jf. § 3.
5.Årets overskud og bidrag fordeles med 20 % til bundne midler og 80 % til disponible midler.
6.I det omfang legatet ikke har foretaget uddelinger jf. § 3 kan bestyrelsen beslutte, at foretage henlæggelse til senere uddeling.

§  8Bestyrelse
Legatet ledes af en bestyrelse, som minimum udgør 3 medlemmer og maksimum 5 medlemmer.
1.Medlemmerne af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, startende 1. marts og sluttende 28. februar. Valgperioden følger i øvrigt logens valgtermin. Dette kan fraviges i forbindelse med valg af legatets første bestyrelse.
2.Medlemmer af bestyrelsen skal være i besiddelse af ordenens III-grad på det tidspunkt, hvor de tiltræder.
3.På generalforsamlingen i ulige år vælger logen de III-gradsbrødre, som skal indgå i bestyrelsen. Samtidig hermed vælges 1 suppleant, som ligeledes vælges for en 2-årig periode. Stemmeret har alle til generalforsamlingen fremmødte III-gradsbrødre af logen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Er der flere kandidater end bestyrelsespladser, foregår valget efter samme retningslinier, som er gældende for valg af embedsmænd i logen.
4.Genvalg kan finde sted.
5.Bestyrelsen konstituerer sig i marts måned med en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Såfremt bestyrelsen består af 3 medlemmer bestrides kasserer og sekretær arbejdet af samme person.
6.Bestyrelsen kan efter behov inddrage logens brødre i afviklingen af arrangementer.
7.I forbindelse med stiftelsen er der indsat en midlertidig bestyrelse bestående af br. ex-storkapellan Bent Greisholm, br. ex-mester John Schjerlund og br. kapellan William Anderson. Denne midlertidige bestyrelse fratræder efter første valg af bestyrelsesmedlemmer.

§  9Administration og tegningsbestemmelser.
Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol over dens forhandlinger. I protokollen indføres alle oplysninger, der måtte være af interesse for legatet, herunder uddelinger.
Legatet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem.

§ 10Regnskabsaflæggelse mv. og beretning.
Bestyrelsen udarbejder hvert år pr. 31. december beretning og regnskab omhandlende det forløbne år til fremlæggelse på generalforsamlingen inden udgangen af februar måned efterfølgende år.
Bestyrelsen meddeler, senest i forbindelse med generalforsamlingen, logen, hvor stort et beløb, der påregnes at være til rådighed for uddeling i marts/april det efterfølgende år.
Bestyrelsen drager omsorg for overholdelse af gældende love.

§ 11Revision
Revision af legatets årsregnskab foretages af logens revisionsudvalg.

§ 12Anvendelse af overskud/uddelinger mv.
1.Uddeling af midlerne, donationer m.v. foretages primært hvert år i marts/april måned. Uddelingsmånederne kan dog fraviges, såfremt der er behov herfor.
2.Mindst 80% af de til rådighed værende midler uddeles hvert år. Det resterende overskud tillægges bunden kapital.
3.Donationer skal som hovedregel altid være på minimum kr. 10.000, men kan dog fraviges såfremt bestyrelsen skønner, der er behov herfor.
4.Såfremt der et år ikke er indkommet forslag, eller de indkomne forslag hver for sig ikke opnår det nødvendige flertal i bestyrelsen, kan bestyrelsen foretage uddeling efter eget skøn.
5.Logen orienteres om uddeling af donationer.
6.Uddelingerne arrangeres af bestyrelsen og finder sted i Odd Fellow Palæet i Hillerød eller efter bestyrelsens valg. Eventuelle omkostninger herved afholdes af legatet.
7.Uddelingerne, der kan overværes af ordensmedlemmer og indbudte, annonceres i Odd Fellow bladet og efter behov i lokale aviser.

§ 13Generalforsamling.
Generalforsamlingen, der er legatets højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indvarslingen finder sted efter aftale med logens overmester og ved bekendtgørelse i logens mødeplan.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent.
2.Orientering og beretning om legatets virksomhed i det forløbne år.
3.Forelæggelse af legatets årsregnskab.
4.Indkomne forslag.
5.Valg af bestyrelsesmedlemmer (kun i ulige år).
6.Valg af suppleant (kun i ulige år).
7.Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal være formanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse.
Alle beslutninger på generalforsamlingen, med undtagelse af beslutninger efter § 14 og 15, er vedtaget når flertallet stemmer herfor.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller formanden finder det nødvendigt. Den skal indkaldes, når mindst 15 III-gradsbrødre i logen skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af årsag. En sådan ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved almindeligt brev til hvert medlem af logen, og den afholdes senest 1 måned efter, at formanden har modtaget begæringen.

§ 14Opløsning/udtræden af legatet.
1.Legatet kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede III-gradsbrødre på to på hinanden følgende generalforsamlinger, ordinære og ekstraordinære, stemmer derfor.
2.Såfremt legatet nedlægges skal midlerne anvendes efter formålet jf. § 3.
3.Ved udmeldelse jf. § 6 har en deltagende loge ikke krav på nogen del af legatets midler.

§ 15Ændringer af vedtægterne.
Forslag til ændringer skal fremsættes skriftligt af bestyrelsen eller af mindst fem stemmeberettigede III-gradsbrødre senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse.
Ændringer af nærværende vedtægter kan ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede III-gradsbrødre stemmer herfor på en ordinær generalforsamling.
Ændringerne træder først i kraft, når de er stadfæstet af Storlogen.

§ 16Ikrafttræden
Vedtægterne trådte i kraft efter vedtagelse i Odd Fellow broderloge nr. 55 PAX, og efter stadfæstelse af Storlogen.

Den midlertidige bestyrelse:

Br. Bent Greisholm   Br. John Schjerlund    Br. William Anderson
Ex-storkapellan   Ex-mester   Kapellan   


Således vedtaget - Odd Fellow loge nr. 55 PAX - Hillerød, den 11. april 2007

Br. Aage Stenhøj Jørgensen   Br. Per Jacobsen 
OvermesterSekretær 


Således godkendt under Storlogens segl

Br. Hans Pedersen   Br. Mogens Lind 
Stor SireStor Sekretær 

Bilag 1 – præcisering af legatets uddelingsområde

Der doneres inden for samme område, som før amternes nedlæggelse i år 2006 omfattede Frederiksborg Amt, der omfattede følgende kommuner:

Hillerød, Skævinge, Allerød, Birkerød, Helsingør, Hørsholm, Karlebo, Fredensborg-Humlebæk, Farum, Helsinge, Græsted-Gilleleje, Frederiksværk, Hundested, Skibby, Frederikssund, Jægerspris, Slangerup, Ølstykke og Stenløse.

Efterfølgende kort viser området, kommuner og sogne:

Oversigt med det gamle Frederiksborg amt